Han Liu and Ziwei Zhu Win the 2016 E-Council Teaching Excellence Award

Professor Han Liu and Ziwei Zhu have been awarded the 2016 Teaching Award by the Engineering council for their teaching of ORF 350 "Analysis of Big Data".