Confirmed Speakers

 • Ankush Agarwal
 • David Besslich
 • Rene Carmona
 • Zhou Chao
 • Min Dai
 • Guanxing Fu
 • Ulrich Horst
 • Dorte Kreher
 • Delphine Lautier
 • Cong Qin
 • Franziska Schulz
 • Huang Shan
 • Hui Shao
 • Moritz Voss
 • Chen Yang